POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

El titular de la web i responsable del tractament, AGUSTÍN ISIDORO GARCÍA MARTÍNEZ (d'ara en avant, ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ) amb domicili en Av. Blasco Ibáñez, 46 de Castelló (46270) València, i NIF: 20412903-N és el titular del Portal i el posa a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la fi tanta de proporcionar informació sobre els serveis que presta ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ, així com el de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

Dades de Contacte
Telèfon de contacte: 96 245 27 69

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte a la privacitat de ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ, l'usuari podrà dirigir-se a la nostra adreça de correu electrònic a info@electrodomesticsagusti.es

1.- Finalitat Amb quines finalitats tractem les seues dades?
 

ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ informa l'Usuari de l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal (tractament denominat “USUARIS WEB”) creat amb les dades obtingudes en la pàgina web per i per a ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ i sota la seua responsabilitat. 
Aquest tractament ha sigut creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferits pel Portal, així com atendre i gestionar les consultes realitzades pels usuaris a través d'aquesta via.
 

Els terminis de conservació de les dades que els usuaris ens proporcionen a través dels formularis presents en la web són els següents: 


 - En el cas de consultes: Una vegada contestada la consulta, l'any en curs
 - En el cas de contractar algun dels nostres serveis: Mentre dure la relació contractual
 

2.- Legitimació Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
 

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és el propi consentiment de l'interessat.
 

Així mateix, l'oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se sol·licita a l'usuari sense que cap cas la retirada d'aquest consentiment condicione l'execució d'altres finalitats.
 

L'usuari no té l'obligació de facilitar-nos les seues dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes sol·licitades, no es podran dur a terme les operacions que s'ofereixen en línia en la nostra web, com ara atendre les consultes, contactar, deixar un comentari, participar i/o accedir a segons quins apartats de la web.

A més, informem que l'usuari podrà revocar el consentiment per a la recollida i tractament de les seues dades personals en qualsevol moment, mitjançant el procediment que establim per a això, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
 

3.- Destinataris A quins destinataris es comunicaran les seues dades?


Les dades que es recullen en aquesta web mitjançant els formularis corresponents no seran cedits a tercers i únicament podran ser objecte de comunicació a altres empreses que exerceixen d'encarregats del tractament de dades personals, i que només tractaran les dades conforme a les estrictes indicacions que ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ estableix amb aquests encarregats. En tot cas les dades seran comunicades dins de l'espai de la Unió Europea i només per als fins anteriorment indicats.

 

4.- Drets Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?


Als usuaris de la web titularitat de ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ se'ls garanteix els drets que s'estableixen en la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals:


En primer lloc, l'usuari té dret a obtindre una confirmació sobre si en ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ s'estan tractant dades personals que el concernisquen o no.


Els usuaris tindran dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió, oposició o limitació quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits, així com la portabilitat per a facilitar les seues dades personals a un nou responsable.


Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals, per la qual cosa ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ deixarà de tractar les seues dades, excepte si existeixen motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Els usuaris tenen la facultat de sol·licitar a ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ que limite els tractaments de les seues dades personals quan es complisquen els requisits que el Reglament UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals exigeixen.
 

ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el *RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Finalment, informem que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
 

En el següent link obtindrà més informació sobre les reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/tramitesciudadano.jsf
 

5.- Comunicacions Comercials


ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobe vigent.
Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.


L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seua voluntat a ELECTRODOMÈSTICS AGUSTÍ a la nostra adreça de correu electrònic info@electrodomesticsagusti.es

 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.